Handelsbetingelser

Crunch ApS

Rosenørns Allé 31
1970 Frederiksberg
CVR-nr.: 36708816
E-mail: crunch@wearecrunch.dk

Betalingsbetingelser

Alle ydelser er oplyst i danske kroner og ekskl. moms, medmindre andet er angivet. Alle fakturaer har 8 dages betalingsfrist med mindre andet er aftalt. Såfremt betalingen for fakturaerne ikke er Crunch ApS i hænde herefter, har Crunch ApS ret til at fjerne hjemmesiden fra online synlighed, indtil betalingen er modtaget. Kunden får ikke refusion, såfremt det skyldes manglende betaling.

Det er et krav at kunden betaler det fulde beløb af opgaven inden påbegyndelse, med mindre andet er aftalt.

Crunch ApS rykker kunden 1 gang inden betalingen overdrages til Inkassoadvokat. Ved hver rykker tillægges et administrationsgebyr på kr. 100 og renter ifølge gældende lovgivning.

Vilkår

Følgende regler er gældende ved alle former for ydelser fra Crunch ApS.

Generelt

Ved domænebestilling erklærer kunden, at brugen af domænenavnet ikke krænker tredjeparts navne- eller varemærkerettigheder eller i øvrigt må formodes at stride mod dansk lovgivning.

Webhotel – Hosting
Webhotellet løber som udgangspunkt i 12 måneder, med mindre andet er skriftligt aftalt. Kunden har selv ansvaret for at opsige tidligere hostingaftaler ved andre udbydere. Hvert år fornyes webhotellet automatisk til en ny periode.
Flytning til live server sker efter det totale faktureringsbeløb er Crunch i hænde og kunden har endeligt godkendt.

Crunch ApS har altid uden varsel ret til, at lukke et webhotel såfremt kunden har overtrådt Crunch ApS’ betingelser eller undladt at betale for leverede ydelser. Enhver form for misbrug af Crunch ApS’ servere vil føre til øjeblikkelig lukning. Dette vil dog ikke foregå uden Crunch ApS har kontaktet kunden, hvis dette er muligt.

Levering

Leveringstidspunkt fremgår af underskrevet aftale eller bekræftelse på mail, medmindre dokumenterbare forhold i Crunch ApS arbejdsgang umuliggør dette.

Crunch ApS fraskriver sig alle former for ansvar overfor tab hos kunden som følge af en eventuel forsinkelse i leverancen fra Crunch ApS’.

Priser

Priser er specificeret i tilbuddet. Der er faste priser på visse ydelser, hvis andre ydelser ønskes gives specifikt tilbud på dette.

Ved ændringsønsker til allerede leverede ydelser eller fejlrettelser efter ydelsen er leveret faktureres efter medgået tid med mindre fast pris er aftalt.

Hvis det bliver nødvendigt at undersøge tidsforbrug i forbindelse med tilbudsgivning vil prisen for denne estimering koste 475 kroner plus moms.

Ved alle estimeringer af nye hjemmesider, vil tilbudsgivningen inkludere et designudkast. Denne estimering og designudkast vil koste 1.900 kroner plus moms

Crunch ApS forpligtelser

Crunch ApS’ ydelser består udelukkende i at levere det i ordrebekræftelsen specificerede arbejde. Crunch ApS har ikke ansvar for Internettets funktionalitet og tilgængelighed i øvrigt.

Kundens forpligtelser

Kunden er forpligtet til at overholde de i kontrakten specificerede deadlines. Såfremt disse deadlines ikke overholdes, er Crunch ApS ikke forpligtet til at aflevere den aftalte produktion, til den i tilbuddet aftalte deadline.

Lov og ansvar

Crunch ApS tillader indhold, der ikke er i strid med dansk lovgivning. Alle former for kode skal udføres i overensstemmelse med god programmeringsskik. Samtlige leverede opgaver er med brugsret ved Crunch ApS, men må ikke kopieres til hverken tredje part eller til eget brug. Crunch ApS bærer ikke ansvar for evt. anbefalede gratis programmer, og det er kundens ansvar at være opdateret med disses licensbetingelser.

Crunch ApS er uden ansvar for tab, som følge af direkte eller indirekte skade og efterfølgende skader, herunder tab af forventet avance. Dette gælder selv om Crunch ApS er part i problemstillingen.

Trafik

Hos Crunch ApS er der normalt fri trafik og fri båndbrede for alle webhoteller, dog kan en grov udnyttelse af dette medføre begrænsning af båndbredde eller en højere hosting pris. Grov udnyttelse kan eksempelvis være grafik i høj opløsning samt, at denne overtrædelse forårsager et uforholdsmæssigt stort trafikforbrug.

Drift

Crunch ApS tilstræber sig på, at alle servere er tilgængelige 24 timer i døgnet, året rundt. Crunch ApS er dog berettiget til at afbryde driften, når vedligeholdelse eller andre tekniske forhold gør det nødvendigt. Alle webhoteller drives på højtydende servere. Crunch ApS tager backup af alle data, og systemerne er overvåget, hvilket sikrer, at vi kan tilbyde høj oppetid. Serverne er placeret i serverrum og alle servere er sikret med Firewall.

I tilfælde at sikkerhedsbrud

Alt hosting foregår bag højteknologisk og sikker firewall. Ved eventuelle sikkerhedsbrud igennem firewall, forbeholder Crunch ApS sig ret til at lukke for alt trafik, indtil sikkerheden er på plads igen. Der kompenseres ikke for eventuel nedetid.

Applikationer og andet der hostes

Hvis en hjemmeside, mail eller anden løsning der hostes udsættes for et angreb, forbeholder Crunch ApS sig ret til, at lukke det der hostes, med det samme. Det som eventuel bliver angrebet, åbnes først igen når sikkerheden er på plads. Arbejde i forbindelse udbedring af sikkerhedsbrist faktureres til kunden. Dette forudgående aftale.

Registreringsgebyr

Ved registrering af nye domæner ved DK-hostmaster betaler registranten omkostninger, som er en årsafgift, der opkræves ved køb af .dk-domænet. Registranten har pligt til senest 6 måneder efter registrering at meddele Crunch ApS, hvilken gyldig e-mail-adresse, der kan anvendes ved udsendelse af faktura via e-mail. Ved registrering af Internationale top-level domæner (.net, .com, .org, .info, osv. ) betales Crunch ApS’ nettoudgift ved registrering af kunden.

Opsigelsesbetingelser

Alle bestillinger af webhoteller forudfaktureres for perioder af 12 måneder, med mindre andet er aftalt. Hosting kan opsiges skriftligt med minimum 30 dages varsel til udløbet af en periode, medmindre andet er aftalt. Alle ophør / opsigelser skal foregå skriftligt. Hosting refunderes ikke.

På ydelser hvor der faktureres 50% af beløbet på forhånd, kan der ikke opsiges efter aftalen er indgået, da der vil blive afsat tid og ressourcer til udførelse af denne opgave.
Hvis kunden efter betaling af 50% af beløbet ønsker at opsige aftalen vil der faktureres for forbrugte timer til Crunch’s gældende timepris.

Ansvarsbegrænsning

Benyttelse af Crunch ApS’ produkter og ydelser sker i enhver henseende på kundens eget ansvar og risiko. Crunch ApS påtager sig intet ansvar i forbindelse med indhold, lovlighed, lødighed, rigtighed eller enhver form for information der sendes eller modtages over Internettet.

Crunch ApS fraskriver sig ethvert form for ansvar eller tab ved manglende mulighed for brug af produkter eller ydelser, uanset nærmere grund herfor, medmindre Crunch ApS har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

Crunch ApS fraskriver sig enhver form for ansvar for:

 

 • Direkte og indirekte tab, herunder tab af data, driftstab og følgeskader af førnævnte tab.
 • Tab af data på kundens server. Ansvar for backup af kundens data påligger kunden alene, med mindre andet aftales eksplicit og skriftligt
 • Fejl og/eller mangler som kunden ikke har anført og rettet i korrekturrunder.
 • Force majeure forhold.

Kundens egne ændringer eller ændringer fra tredjepart

Med produkter der giver mulighed for, at kunden selvstændigt redigerer eller opdaterer websider efter overlevering af produktet gør følgende sig gældende, med mindre andet er eksplicit aftalt mellem kunden og Crunch ApS.

Hvis andre end Crunch ApS eller deres eventuelle underleverandører, opdaterer eller redigerer produktet og dermed ødelægger design, opsætning eller funktionalitet, vil tiden det kræves for at genoprette design, opsætning eller funktionalitet blive estimeret og faktureret kunden.

Persondata

Kundeoplysninger, herunder navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer, registreres i Crunch ApS’ kunderegister. Behandling af og omgang af disse oplysninger sker i overensstemmelse med gældende lov om behandling af personoplysninger.

Kunden er forpligtet til straks at meddele ændringer i opgivne oplysninger, særligt adresse og e-mailadresse. Manglende meddelelse om ændringer i ovennævnte forhold vil blive betragtet som misligholdelse af eksisterende aftale.

Crunch ApS fraskriver sig ethvert ansvar for kundens benyttelse af Crunch ApS’ produkter eller ydelser i forbindelse med behandling eller formidling af data der er omfattet af Lov om behandling af personoplysninger.

Crunch ApS forbeholder sig ret til at videregive oplysninger om kunden til relevante offentlige myndigheder såfremt der er tale om strafbare forhold eller aktiviteter i forbindelse med brug af produkter eller ydelser.

Anvendelse i forbindelse med markedsføringsmæssige aktiviteter

Crunch ApS forbeholder sig retten til, at anvende de(t) fremstillede produkt(er), herunder link til kundens hjemmeside, kundens logo og andre eventuelle fremstillede produkter, i forbindelse med fremvisning af portfolio og markedsføringsmateriale.

Afvisning af handel

Crunch ApS forebeholder sig retten til, at afvise at handle med et hvert website, individ, organisation eller virksomhed som repræsenterer hadefuldt, ulovligt, skadeligt, eller på anden måde stødende indhold eller budskab uden yderligere begrundelse.

Enhver promovering af hadefuldt, ulovligt, skadeligt, eller på anden måde stødende indhold eller budskab kan anses som mislighold af handelsbetingelserne og fører til øjeblikkelig ophør af aftaler, uden ret til refundering.

Betingelser for Serviceaftale

Såfremt hosting af løsningen ikke varetages af Crunch ApS vil det til en hver tid være kundens ansvar at holde Crunch ApS opdateret hvis noget af følgende opdateres:

 

 • Serveren hvorpå installationen hostes
 • Adgangsoplysninger til filserveren (FTP Oplysninger)
 • Adgangsoplysninger til databasen
 • Adgangsoplysninger til Administrator adgang for kontrolpanel

Backup Services

Såfremt opbevaringspladsen for backups leveres af kunden, accepterer kunden at det til enhver tid, er kundens ansvar at sikre, at Crunch ApS er i besiddelse af de korrekte login oplysninger til den ønskede backup service, samt at der er plads tilgængelig til at lave backup.

Crunch ApS fraskriver sig enhver form for ansvar for

 

 • Direkte og indirekte tab, herunder tab af data, driftstab og følgeskader af nedbrud, skade eller tab i forbindelse med den valgte backup service
 • Direkte og indirekte tab, herunder tab af data, driftstab og følgeskader af mangelfuld information i forbindelse med valgte backup service
 • Direkte og indirekte tab, herunder tab af data, driftstab og følgeskader af nedbrud, skade eller tab på kundens server, herunder e-mail udbyder

Backup af data før opdateringer

Vi sikrer som udgangspunkt, at vi har en backup af data før der påbegyndes opdateringer, så vi kan nulstille og gå tilbage til før opdateringen blev installeret.

Opdatering af WordPress, moduler og temaer udviklet af tredjepart

Skulle en opdatering af WordPress, modul eller tema være årsag til fejl på kundens installation, vil Crunch ApS forsøge at udbedre fejlen, men garantere ikke for at dette kan løses. Crunch ApS, har mulighed for at gendanne den version af WordPress, modul eller temaet som lå på serveren før installationen hvis det ønskes.

Crunch ApS modificerer og vedligeholder hverken tredjepart plugins, temaer eller selve WordPress og kan således ikke drages til ansvar for opdateringer i kode fra tredjepart.

WordPress funktionalitet

Crunch ApS kan ikke drages til ansvar for tab eller ændring af funktionalitet som følge af opdatering af WordPress, da det udelukkende er WordPress selv som vedligeholder deres kode.

Skulle en opdatering af selve WordPress medføre tab eller ændring af funktionalitet, kan Crunch ApS tilbyde at gendanne versionen af WordPress, til før opdateringen, selvom dette ikke kan tilrådes af sikkerhedsmæssige årsager.

Tema funktionalitet og udseende

Crunch ApS kan ikke drages til ansvar for tab eller ændring af funktionalitet eller udseende som følge af opdatering af tredjeparts tema, da det udelukkende er udviklerne af dette, som vedligeholder deres kode.

Skulle en opdatering af et tredjepart tema medføre tab eller ændring af funktionalitet eller udseende, kan Crunch ApS tilbyde at gendanne versionen af temaet, til før opdateringen, selvom dette ikke kan tilrådes af sikkerhedsmæssige årsager.

Modul funktionalitet

Crunch ApS kan ikke drages til ansvar for tab eller ændring af funktionalitet som følge af opdatering af tredjeparts modul, da det udelukkende er udviklerne af disse, som vedligeholder deres kode.

Skulle en opdatering af et tredjeparts modul medføre tab eller ændring af funktionalitet, kan Crunch ApS tilbyde at gendanne versionen af modulet, til før opdateringen, selvom dette ikke kan tilrådes af sikkerhedsmæssige årsager.

Kundens egne opdateringer

Enhver opdatering af modul eller WordPress fra kundens side vil ikke være omfattet af serviceaftalen og fejl som følge heraf, vil således heller ikke være omfattet.

Skulle fejl opstå på baggrund af, at kunden selv

 • Opdaterer eller installerer moduler
 • Opdaterer eller installerer tema(er)
 • Opdaterer eller installerer WordPress

Vil disse skulle rettes ved hjælp af Crunch ApS’ serviceaftale.

Test

Ved udvikling af en ydelse hvor udviklingen er på under eller lig med et nettobeløb på DKK 10.000 gives der 5 arbejdsdage til endelig accepttest af den udviklede ydelse.
Ved udvikling af en ydelse hvor udviklingen er på et nettobeløb mellem DKK 10.000 og eller lig med DKK 30.000 gives der 14 arbejdsdage til endelig accepttest af den udviklede ydelse. Ved ydelser hvor udviklingen er over DKK 30.000 gives der
30 arbejdsdage til endelig accepttest hos kunden.

I perioden med accepttest rettes der fejl og mangler i forhold til specifikationen for systemet.
Efter udløb af testperioden anses ydelsens leverance for komplet og leveret.
Der kan herefter faktureres det eventuelle resterende beløb.

Accept af handelsbetingelser

Ved indgåelse af en aftale eller ved betaling til Crunch ApS accepterer kunden Crunch ApS’ handelsbetingelser.
Ved spørgsmål til vores handelsbetingelser rettes henvendelse til crunch@wearecrunch.dk.

Værneting

Kunden erklærer sig bekendt med Crunch ApS’ generelle handelsbetingelser. Crunch ApS forbeholder sig ret til at foretage ændringer i handelsbetingelserne uden forvarsel. Enhver tvist er underlagt dansk ret og afgøres ved Crunch ApS’ værneting, som er byretten i København.

Ring til os allerede i dag

+45 50 55 40 97

Eller bliv kontaktet af en af vores eksperter