Crunch Handelsbetingelser:

Crunch IVS
Hyskenstræde 12
1207 København K
CVR nr. 36708816
E-mail: crunch@wearecrunch.dk

Betalingsbetingelser

Alle ydelser er oplyst i danske kroner og ekskl. moms, medmindre andet er angivet. Alle fakturaer har 8 dages betalingsfrist med mindre andet er aftalt. Såfremt betalingen for fakturaerne ikke er Crunch IVS i hænde herefter, har Crunch IVS ret til at fjerne hjemmesiden fra online synlighed, indtil betalingen er modtaget. Kunden får ikke refusion, såfremt det skyldes manglende betaling.

Det er et krav at kunden betaler det fulde beløb af opgaven inden påbegyndelse, med mindre andet er aftalt.

Crunch IVS rykker kunden 1 gang inden betalingen overdrages til Inkassoadvokat. Ved hver rykker tillægges et administrationsgebyr på kr. 100 og renter ifølge gældende lovgivning.

Vilkår
Følgende regler er gældende ved alle former for ydelser fra Crunch IVS.

Generelt
Ved domænebestilling erklærer kunden, at brugen af domænenavnet ikke krænker tredjeparts navne- eller varemærkerettigheder eller i øvrigt må formodes at stride mod dansk lovgivning.

Webhotel – Hosting
Webhotellet løber som udgangspunkt i 12 måneder, med mindre andet er skriftligt aftalt. Kunden har selv ansvaret for at opsige tidligere hostingaftaler ved andre udbydere. Hvert år fornyes webhotellet automatisk til en ny periode.
Flytning til live server sker efter det totale faktureringsbeløb er Crunch i hænde og kunden har endeligt godkendt.

Crunch IVS har altid uden varsel ret til, at lukke et webhotel såfremt kunden har overtrådt Crunch IVS’ betingelser eller undladt at betale for leverede ydelser. Enhver form for misbrug af Crunch IVS’ servere vil føre til øjeblikkelig lukning. Dette vil dog ikke foregå uden Crunch IVS har kontaktet kunden, hvis dette er muligt.

Levering
Leveringstidspunkt fremgår af underskrevet aftale eller bekræftelse på mail, medmindre dokumenterbare forhold i Crunch IVS arbejdsgang umuliggør dette.

Crunch IVS fraskriver sig alle former for ansvar overfor tab hos kunden som følge af en eventuel forsinkelse i leverancen fra Crunch IVS’.

Priser
Priser er specificeret i tilbuddet. Der er faste priser på visse ydelser, hvis andre ydelser ønskes gives specifikt tilbud på dette.

Ved ændringsønsker til allerede leverede ydelser eller fejlrettelser efter ydelsen er leveret faktureres efter medgået tid med mindre fast pris er aftalt.

Hvis det bliver nødvendigt at undersøge tidsforbrug i forbindelse med tilbudsgivning vil prisen for denne estimering koste 475 kroner plus moms.

Ved alle estimeringer af nye hjemmesider, vil tilbudsgivningen inkludere et designudkast. Denne estimering og designudkast vil koste 1.900 kroner plus moms

Crunch IVS forpligtelser
Crunch IVS’ ydelser består udelukkende i at levere det i ordrebekræftelsen specificerede arbejde. Crunch IVS har ikke ansvar for Internettets funktionalitet og tilgængelighed i øvrigt.

Kundens forpligtelser
Kunden er forpligtet til at overholde de i kontrakten specificerede deadlines. Såfremt disse deadlines ikke overholdes, er Crunch IVS ikke forpligtet til at aflevere den aftalte produktion, til den i tilbuddet aftalte deadline.

Lov og ansvar
Crunch IVS tillader indhold, der ikke er i strid med dansk lovgivning. Alle former for kode skal udføres i overensstemmelse med god programmeringsskik. Samtlige leverede opgaver er med brugsret ved Crunch IVS, men må ikke kopieres til hverken tredje part eller til eget brug. Crunch IVS bærer ikke ansvar for evt. anbefalede gratis programmer, og det er kundens ansvar at være opdateret med disses licensbetingelser.

Crunch IVS er uden ansvar for tab, som følge af direkte eller indirekte skade og efterfølgende skader, herunder tab af forventet avance. Dette gælder selv om Crunch IVS er part i problemstillingen.

Trafik
Hos Crunch IVS er der normalt fri trafik og fri båndbrede for alle webhoteller, dog kan en grov udnyttelse af dette medføre begrænsning af båndbredde eller en højere hosting pris. Grov udnyttelse kan eksempelvis være grafik i høj opløsning samt, at denne overtrædelse forårsager et uforholdsmæssigt stort trafikforbrug.

Drift
Crunch IVS tilstræber sig på, at alle servere er tilgængelige 24 timer i døgnet, året rundt. Crunch IVS er dog berettiget til at afbryde driften, når vedligeholdelse eller andre tekniske forhold gør det nødvendigt. Alle webhoteller drives på højtydende servere. Crunch IVS tager backup af alle data, og systemerne er overvåget, hvilket sikrer, at vi kan tilbyde høj oppetid. Serverne er placeret i serverrum og alle servere er sikret med Firewall.

I tilfælde at sikkerhedsbrud
Alt hosting foregår bag højteknologisk og sikker firewall. Ved eventuelle sikkerhedsbrud igennem firewall, forbeholder Crunch IVS sig ret til at lukke for alt trafik, indtil sikkerheden er på plads igen. Der kompenseres ikke for eventuel nedetid.

Applikationer og andet der hostes
Hvis en hjemmeside, mail eller anden løsning der hostes udsættes for et angreb, forbeholder Crunch IVS sig ret til, at lukke det der hostes, med det samme. Det som eventuel bliver angrebet, åbnes først igen når sikkerheden er på plads. Arbejde i forbindelse udbedring af sikkerhedsbrist faktureres til kunden. Dette forudgående aftale.

Registreringsgebyr
Ved registrering af nye domæner ved DK-hostmaster betaler registranten omkostninger, som er en årsafgift, der opkræves ved køb af .dk-domænet. Registranten har pligt til senest 6 måneder efter registrering at meddele Crunch IVS, hvilken gyldig e-mail-adresse, der kan anvendes ved udsendelse af faktura via e-mail. Ved registrering af Internationale top-level domæner (.net, .com, .org, .info, osv. ) betales Crunch IVS’ nettoudgift ved registrering af kunden.

Opsigelsesbetingelser
Alle bestillinger af webhoteller forudfaktureres for perioder af 12 måneder, med mindre andet er aftalt. Hosting kan opsiges skriftligt med minimum 30 dages varsel til udløbet af en periode, medmindre andet er aftalt. Alle ophør / opsigelser skal foregå skriftligt. Hosting refunderes ikke.

På ydelser hvor der faktureres 50% af beløbet på forhånd, kan der ikke opsiges efter aftalen er indgået, da der vil blive afsat tid og ressourcer til udførelse af denne opgave.
Hvis kunden efter betaling af 50% af beløbet ønsker at opsige aftalen vil der faktureres for forbrugte timer til Crunch’s gældende timepris.

Ansvarsbegrænsning
Benyttelse af Crunch IVS’ produkter og ydelser sker i enhver henseende på kundens eget ansvar og risiko. Crunch IVS påtager sig intet ansvar i forbindelse med indhold, lovlighed, lødighed, rigtighed eller enhver form for information der sendes eller modtages over Internettet.

Crunch IVS fraskriver sig ethvert form for ansvar eller tab ved manglende mulighed for brug af produkter eller ydelser, uanset nærmere grund herfor, medmindre Crunch IVS har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

Crunch IVS fraskriver sig enhver form for ansvar for

 • Direkte og indirekte tab, herunder tab af data, driftstab og følgeskader af førnævnte tab
 • Tab af data på kundens server. Ansvar for backup af kundens data påligger kunden alene, med mindre andet aftales eksplicit og skriftligt
 • Fejl og/eller mangler som kunden ikke har anført og rettet i korrekturrunder
 • Force majeure forhold

Kundens egne ændringer eller ændringer fra tredjepart
Med produkter der giver mulighed for, at kunden selvstændigt redigerer eller opdaterer websider efter overlevering af produktet gør følgende sig gældende, med mindre andet er eksplicit aftalt mellem kunden og Crunch IVS.

Hvis andre end Crunch IVS eller deres eventuelle underleverandører, opdaterer eller redigerer produktet og dermed ødelægger design, opsætning eller funktionalitet, vil tiden det kræves for at genoprette design, opsætning eller funktionalitet blive estimeret og faktureret kunden.

Persondata
Kundeoplysninger, herunder navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer, registreres i Crunch IVS’ kunderegister. Behandling af og omgang af disse oplysninger sker i overensstemmelse med gældende lov om behandling af personoplysninger.

Kunden er forpligtet til straks at meddele ændringer i opgivne oplysninger, særligt adresse og e-mailadresse. Manglende meddelelse om ændringer i ovennævnte forhold vil blive betragtet som misligholdelse af eksisterende aftale.

Crunch IVS fraskriver sig ethvert ansvar for kundens benyttelse af Crunch IVS’ produkter eller ydelser i forbindelse med behandling eller formidling af data der er omfattet af Lov om behandling af personoplysninger.

Crunch IVS forbeholder sig ret til at videregive oplysninger om kunden til relevante offentlige myndigheder såfremt der er tale om strafbare forhold eller aktiviteter i forbindelse med brug af produkter eller ydelser.

Anvendelse i forbindelse med markedsføringsmæssige aktiviteter
Crunch IVS forbeholder sig retten til, at anvende de(t) fremstillede produkt(er), herunder link til kundens hjemmeside, kundens logo og andre eventuelle fremstillede produkter, i forbindelse med fremvisning af portfolio og markedsføringsmateriale.

Afvisning af handel
Crunch IVS forebeholder sig retten til, at afvise at handle med et hvert website, individ, organisation eller virksomhed som repræsenterer hadefuldt, ulovligt, skadeligt, eller på anden måde stødende indhold eller budskab uden yderligere begrundelse.

Enhver promovering af hadefuldt, ulovligt, skadeligt, eller på anden måde stødende indhold eller budskab kan anses som mislighold af handelsbetingelserne og fører til øjeblikkelig ophør af aftaler, uden ret til refundering.

Betingelser for Serviceaftale
Såfremt hosting af løsningen ikke varetages af Crunch IVS vil det til en hver tid være kundens ansvar at holde Crunch IVS opdateret hvis noget af følgende opdateres:

 • Serveren hvorpå installationen hostes
 • Adgangsoplysninger til filserveren (FTP Oplysninger)
 • Adgangsoplysninger til databasen
 • Adgangsoplysninger til Administrator adgang for kontrolpanel

Backup Services
Såfremt opbevaringspladsen for backups leveres af kunden, accepterer kunden at det til enhver tid, er kundens ansvar at sikre, at Crunch IVS er i besiddelse af de korrekte login oplysninger til den ønskede backup service, samt at der er plads tilgængelig til at lave backup.

Crunch IVS fraskriver sig enhver form for ansvar for

 • Direkte og indirekte tab, herunder tab af data, driftstab og følgeskader af nedbrud, skade eller tab i forbindelse med den valgte backup service
 • Direkte og indirekte tab, herunder tab af data, driftstab og følgeskader af mangelfuld information i forbindelse med valgte backup service
 • Direkte og indirekte tab, herunder tab af data, driftstab og følgeskader af nedbrud, skade eller tab på kundens server, herunder e-mail udbyder

Backup af data før opdateringer
Vi sikrer som udgangspunkt, at vi har en backup af data før der påbegyndes opdateringer, så vi kan nulstille og gå tilbage til før opdateringen blev installeret.

Opdatering af WordPress, moduler og temaer udviklet af tredjepart
Skulle en opdatering af WordPress, modul eller tema være årsag til fejl på kundens installation, vil Crunch IVS forsøge at udbedre fejlen, men garantere ikke for at dette kan løses. Crunch IVS, har mulighed for at gendanne den version af WordPress, modul eller temaet som lå på serveren før installationen hvis det øsnkes.

Crunch IVS modificerer og vedligeholder hverken tredjepart plugins, temaer eller selve WordPress og kan således ikke drages til ansvar for opdateringer i kode fra tredjepart.

WordPress funktionalitet
Crunch IVS kan ikke drages til ansvar for tab eller ændring af funktionalitet som følge af opdatering af WordPress, da det udelukkende er WordPress selv som vedligeholder deres kode.

Skulle en opdatering af selve WordPress medføre tab eller ændring af funktionalitet, kan Crunch IVS tilbyde at gendanne versionen af WordPress, til før opdateringen, selvom dette ikke kan tilrådes af sikkerhedsmæssige årsager.

Tema funktionalitet og udseende
Crunch IVS kan ikke drages til ansvar for tab eller ændring af funktionalitet eller udseende som følge af opdatering af tredjeparts tema, da det udelukkende er udviklerne af dette, som vedligeholder deres kode.

Skulle en opdatering af et tredjepart tema medføre tab eller ændring af funktionalitet eller udseende, kan Crunch IVS tilbyde at gendanne versionen af temaet, til før opdateringen, selvom dette ikke kan tilrådes af sikkerhedsmæssige årsager.

Modul funktionalitet
Crunch IVS kan ikke drages til ansvar for tab eller ændring af funktionalitet som følge af opdatering af tredjeparts modul, da det udelukkende er udviklerne af disse, som vedligeholder deres kode.

Skulle en opdatering af et tredjeparts modul medføre tab eller ændring af funktionalitet, kan Crunch IVS tilbyde at gendanne versionen af modulet, til før opdateringen, selvom dette ikke kan tilrådes af sikkerhedsmæssige årsager.

Kundens egne opdateringer
Enhver opdatering af modul eller WordPress fra kundens side vil ikke være omfattet af serviceaftalen og fejl som følge heraf, vil således heller ikke være omfattet.

Skulle fejl opstå på baggrund af, at kunden selv

 • Opdaterer eller installerer moduler
 • Opdaterer eller installerer tema(er)
 • Opdaterer eller installerer WordPress

Vil disse skulle rettes til aktuel timepris eller ved hjælp af Crunch IVS’ supporklippekort.

Test
Ved udvikling af en ydelse hvor udviklingen er på under eller lig med et nettobeløb på DKK 10.000 gives der 5 arbejdsdage til endelig accepttest af den udviklede ydelse.
Ved udvikling af en ydelse hvor udviklingen er på et nettobeløb mellem DKK 10.000 og eller lig med DKK 30.000 gives der 14 arbejdsdage til endelig accepttest af den udviklede ydelse. Ved ydelser hvor udviklingen er over DKK 30.000 gives der
30 arbejdsdage til endelig accepttest hos kunden.

I perioden med accepttest rettes der fejl og mangler i forhold til specifikationen for systemet.
Efter udløb af testperioden anses ydelsens leverance for komplet og leveret.
Der kan herefter faktureres det eventuelle resterende beløb.

Accept af handelsbetingelser
Ved indgåelse af en aftale eller ved betaling til Crunch IVS accepterer kunden Crunch IVS’ handelsbetingelser.
Ved spørgsmål til vores handelsbetingelser rettes henvendelse til crunch@wearecrunch.dk.

Værneting
Kunden erklærer sig bekendt med Crunch IVS’ generelle handelsbetingelser. Crunch IVS forbeholder sig ret til at foretage ændringer i handelsbetingelserne uden forvarsel. Enhver tvist er underlagt dansk ret og afgøres ved Crunch IVS’ værneting, som er byretten i København.

 

Ved brug af denne hjemmeside accepterer du brugen af cookies Mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk